Danh sách các cao thủ đánh con 16 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 16 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Anh Khang Vũ
51
16
61
01
89
98
34
43
09
90
39
93
03
30
92
99
Bố Già
22
22
61
08
40
37
16
27
42
06
11
76
78
00
02
39