Danh sách các cao thủ đánh con 19 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 19 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Ngô Chè nè
23
56
67
89
19
12
21
34
42
55
51
00
23
32
45
56
BÁ VƯƠNG LÔ
81
28
82
12
21
12
12
21
13
31
18
81
19
91
14
41
Xuân Trà Giang
19
19
91
19
19
91
19
91
11
66
99
22
55
33
44
Nguyễn Thị Phương Thùy
06
46
86
59
59
95
15
51
19
91
18
81
06
46
86
11
Thị thơm Đồng
38
99
39
39
99
59
59
95
39
99
83
38
51
15
19
63