Danh sách các cao thủ đánh con 25 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 25 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Phúc Đàm Quang
49
47
74
99
44
22
38
83
52
25
03
30
08
80
35
53
Hồ Tuyết
81
22
99
22
77
11
66
99
44
38
83
79
97
25
52
39
Sang Pham cao ba
25
52
13
52
25
13
25
52
13
31
11
33