Danh sách các cao thủ đánh con 42 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 42 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Ngô Chè nè
23
56
67
89
19
12
21
34
42
55
51
00
23
32
45
56
Bố Già
22
22
61
08
40
37
16
27
42
06
11
76
78
00
02
39