Danh sách các cao thủ đánh con 45 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 45 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Ngô Chè nè
23
56
67
89
19
12
21
34
42
55
51
00
23
32
45
56
Nguyên an vi
51
15
51
51
45
54
51
15
45
54
91
31