Danh sách các cao thủ đánh con 56 ngày 21/11/2023

Các cao thủ đã chọn số 56 ngày 21/11/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Ngô Chè nè
23
56
67
89
19
12
21
34
42
55
51
00
23
32
45
56
Việt Trần Văn
22
22
88
22
22
88
22
88
66
11
56
14
41
02
20
39