Danh sách các cao thủ đánh con 41

Các cao thủ đã chọn số 41 ngày 18/07/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Duc Tri Nguyen
20
20
70
41
41
81
81
41
Độc thu lô
14
41
37
67
32
20
32
20
76
67
14
23
07
70
65
63
Thãnh Chon
25
52
25
25
11
61
25
52
11
61
21
41
71