Danh sách các cao thủ đánh con 98

Các cao thủ đã chọn số 98 ngày 29/02/2024
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Duc Tri Nguyen
51
51
86
98
98
90
90
98
Hiep Vu
39
93
93
20
75
89
98
02
20
57
75
48
84
28
37
Bố Già
29
92
29
29
92
29
29
92
22
99
89
98
82
28
88
63