Thống kê KQXSMB theo tháng - Thống kế giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê theo: Năm 2024 - Năm 2023 - Năm 2022 - Năm 2021 - Năm 2020 - Năm 2019 - Năm 2018 -

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 5

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2024
72031
Tổng: 4
27567
Tổng: 3
64857
Tổng: 2
90869
Tổng: 5
80183
Tổng: 1
87661
Tổng: 7
12317
Tổng: 8
56095
Tổng: 4
60325
Tổng: 7
78736
Tổng: 9
98076
Tổng: 3
54105
Tổng: 5
84396
Tổng: 5
16880
Tổng: 8
06926
Tổng: 8
61034
Tổng: 7
51468
Tổng: 4
2023
61820
Tổng: 2
00865
Tổng: 1
85576
Tổng: 3
81918
Tổng: 9
82647
Tổng: 1
02904
Tổng: 4
88060
Tổng: 6
44481
Tổng: 9
58546
Tổng: 0
97996
Tổng: 5
63134
Tổng: 7
84102
Tổng: 2
19949
Tổng: 3
67753
Tổng: 8
90956
Tổng: 1
19031
Tổng: 4
67949
Tổng: 3
22632
Tổng: 5
22317
Tổng: 8
70452
Tổng: 7
45297
Tổng: 6
32754
Tổng: 9
95972
Tổng: 9
19966
Tổng: 2
20319
Tổng: 0
36191
Tổng: 0
96237
Tổng: 0
79459
Tổng: 4
85867
Tổng: 3
20765
Tổng: 1
88961
Tổng: 7
2022
81691
Tổng: 0
94479
Tổng: 6
48243
Tổng: 7
79110
Tổng: 1
78054
Tổng: 9
20116
Tổng: 7
73301
Tổng: 1
51139
Tổng: 2
05659
Tổng: 4
35106
Tổng: 6
27724
Tổng: 6
55065
Tổng: 1
29436
Tổng: 9
30775
Tổng: 2
93649
Tổng: 3
17713
Tổng: 4
58553
Tổng: 8
69049
Tổng: 3
49968
Tổng: 4
78195
Tổng: 4
85198
Tổng: 7
24547
Tổng: 1
29213
Tổng: 4
97218
Tổng: 9
87109
Tổng: 9
41717
Tổng: 8
29667
Tổng: 3
57318
Tổng: 9
87354
Tổng: 9
12512
Tổng: 3
39725
Tổng: 7
2021
05365
Tổng: 1
76578
Tổng: 5
51925
Tổng: 7
09580
Tổng: 8
83866
Tổng: 2
80359
Tổng: 4
70447
Tổng: 1
26493
Tổng: 2
76369
Tổng: 5
54247
Tổng: 1
57470
Tổng: 7
49650
Tổng: 5
68664
Tổng: 0
81047
Tổng: 1
59925
Tổng: 7
32965
Tổng: 1
67626
Tổng: 8
10448
Tổng: 2
83572
Tổng: 9
55967
Tổng: 3
75723
Tổng: 5
94325
Tổng: 7
13529
Tổng: 1
19685
Tổng: 3
82871
Tổng: 8
64904
Tổng: 4
33003
Tổng: 3
07076
Tổng: 3
81687
Tổng: 5
15553
Tổng: 8
18650
Tổng: 5
2020
29166
Tổng: 2
82632
Tổng: 5
08247
Tổng: 1
36662
Tổng: 8
56872
Tổng: 9
03336
Tổng: 9
83382
Tổng: 0
67241
Tổng: 5
71770
Tổng: 7
32765
Tổng: 1
02419
Tổng: 0
35009
Tổng: 9
12795
Tổng: 4
33963
Tổng: 9
41795
Tổng: 4
75146
Tổng: 0
76380
Tổng: 8
44554
Tổng: 9
96600
Tổng: 0
51265
Tổng: 1
58738
Tổng: 1
27298
Tổng: 7
98991
Tổng: 0
81779
Tổng: 6
67211
Tổng: 2
29154
Tổng: 9
06561
Tổng: 7
09913
Tổng: 4
97954
Tổng: 9
59964
Tổng: 0
83834
Tổng: 7
2019
34641
Tổng: 5
94761
Tổng: 7
12050
Tổng: 5
63371
Tổng: 8
21900
Tổng: 0
44642
Tổng: 6
74530
Tổng: 3
36128
Tổng: 0
73052
Tổng: 7
95735
Tổng: 8
48500
Tổng: 0
55886
Tổng: 4
75368
Tổng: 4
38982
Tổng: 0
22819
Tổng: 0
23736
Tổng: 9
10532
Tổng: 5
92849
Tổng: 3
20112
Tổng: 3
43464
Tổng: 0
04934
Tổng: 7
31635
Tổng: 8
98583
Tổng: 1
71563
Tổng: 9
45433
Tổng: 6
90064
Tổng: 0
09247
Tổng: 1
96458
Tổng: 3
19146
Tổng: 0
47625
Tổng: 7
79905
Tổng: 5
2018
55556
Tổng: 1
03379
Tổng: 6
74902
Tổng: 2
95201
Tổng: 1
29482
Tổng: 0
78238
Tổng: 1
85664
Tổng: 0
35876
Tổng: 3
55560
Tổng: 6
69710
Tổng: 1
37704
Tổng: 4
98581
Tổng: 9
27336
Tổng: 9
41345
Tổng: 9
10316
Tổng: 7
71470
Tổng: 7
87623
Tổng: 5
38740
Tổng: 4
15245
Tổng: 9
32370
Tổng: 7
06511
Tổng: 2
81330
Tổng: 3
37544
Tổng: 8
42876
Tổng: 3
89936
Tổng: 9
70873
Tổng: 0
63408
Tổng: 8
44938
Tổng: 1
26997
Tổng: 6
43163
Tổng: 9
93554
Tổng: 9
2017
61365
Tổng: 1
42808
Tổng: 8
99681
Tổng: 9
18574
Tổng: 1
95129
Tổng: 1
61795
Tổng: 4
26439
Tổng: 2
51610
Tổng: 1
97276
Tổng: 3
56062
Tổng: 8
16161
Tổng: 7
08792
Tổng: 1
58255
Tổng: 0
30587
Tổng: 5
95749
Tổng: 3
99794
Tổng: 3
89370
Tổng: 7
35236
Tổng: 9
34080
Tổng: 8
43031
Tổng: 4
99377
Tổng: 4
82752
Tổng: 7
62307
Tổng: 7
31099
Tổng: 8
20369
Tổng: 5
56321
Tổng: 3
15355
Tổng: 0
25467
Tổng: 3
28444
Tổng: 8
59431
Tổng: 4
32266
Tổng: 2
2016
90242
Tổng: 6
04196
Tổng: 5
12191
Tổng: 0
09640
Tổng: 4
83220
Tổng: 2
21153
Tổng: 8
45898
Tổng: 7
78522
Tổng: 4
43873
Tổng: 0
09857
Tổng: 2
83775
Tổng: 2
99739
Tổng: 2
62586
Tổng: 4
14724
Tổng: 6
11181
Tổng: 9
09334
Tổng: 7
32205
Tổng: 5
28192
Tổng: 1
59894
Tổng: 3
48441
Tổng: 5
75850
Tổng: 5
06448
Tổng: 2
93882
Tổng: 0
91964
Tổng: 0
49604
Tổng: 4
23854
Tổng: 9
15182
Tổng: 0
92490
Tổng: 9
95848
Tổng: 2
78638
Tổng: 1
53097
Tổng: 6
2015
46431
Tổng: 4
92947
Tổng: 1
85415
Tổng: 6
56983
Tổng: 1
44820
Tổng: 2
84075
Tổng: 2
64210
Tổng: 1
30191
Tổng: 0
32907
Tổng: 7
58268
Tổng: 4
00620
Tổng: 2
68375
Tổng: 2
20310
Tổng: 1
44195
Tổng: 4
14199
Tổng: 8
93043
Tổng: 7
08062
Tổng: 8
20906
Tổng: 6
44920
Tổng: 2
76663
Tổng: 9
52200
Tổng: 0
23026
Tổng: 8
41469
Tổng: 5
47944
Tổng: 8
47246
Tổng: 0
16856
Tổng: 1
83155
Tổng: 0
16661
Tổng: 7
45518
Tổng: 9
18637
Tổng: 0
16739
Tổng: 2
2014
89294
Tổng: 3
99852
Tổng: 7
97171
Tổng: 8
23309
Tổng: 9
90547
Tổng: 1
80448
Tổng: 2
96027
Tổng: 9
62885
Tổng: 3
18962
Tổng: 8
75042
Tổng: 6
03377
Tổng: 4
84703
Tổng: 3
88185
Tổng: 3
61511
Tổng: 2
79513
Tổng: 4
35053
Tổng: 8
73499
Tổng: 8
30547
Tổng: 1
44730
Tổng: 3
65500
Tổng: 0
97696
Tổng: 5
06529
Tổng: 1
65996
Tổng: 5
39454
Tổng: 9
11954
Tổng: 9
34345
Tổng: 9
45566
Tổng: 2
18197
Tổng: 6
01714
Tổng: 5
79122
Tổng: 4
19070
Tổng: 7
2013
43000
Tổng: 0
29696
Tổng: 5
73306
Tổng: 6
54550
Tổng: 5
27857
Tổng: 2
84037
Tổng: 0
57145
Tổng: 9
72965
Tổng: 1
28777
Tổng: 4
15497
Tổng: 6
52003
Tổng: 3
82671
Tổng: 8
66287
Tổng: 5
26866
Tổng: 2
72642
Tổng: 6
98376
Tổng: 3
17701
Tổng: 1
28736
Tổng: 9
81517
Tổng: 8
61753
Tổng: 8
61334
Tổng: 7
18450
Tổng: 5
25852
Tổng: 7
19229
Tổng: 1
60011
Tổng: 2
29086
Tổng: 4
81344
Tổng: 8
05581
Tổng: 9
34437
Tổng: 0
64352
Tổng: 7
93713
Tổng: 4
2012
99390
Tổng: 9
49051
Tổng: 6
87274
Tổng: 1
90435
Tổng: 8
53045
Tổng: 9
71421
Tổng: 3
91229
Tổng: 1
45644
Tổng: 8
62990
Tổng: 9
68360
Tổng: 6
02893
Tổng: 2
33176
Tổng: 3
71190
Tổng: 9
08377
Tổng: 4
80265
Tổng: 1
64435
Tổng: 8
64207
Tổng: 7
64770
Tổng: 7
08281
Tổng: 9
10839
Tổng: 2
75839
Tổng: 2
81494
Tổng: 3
75086
Tổng: 4
12701
Tổng: 1
80696
Tổng: 5
88567
Tổng: 3
75205
Tổng: 5
27110
Tổng: 1
34221
Tổng: 3
69939
Tổng: 2
75997
Tổng: 6
2011
64082
Tổng: 0
76630
Tổng: 3
43819
Tổng: 0
55471
Tổng: 8
21494
Tổng: 3
64832
Tổng: 5
08030
Tổng: 3
08493
Tổng: 2
69349
Tổng: 3
30069
Tổng: 5
78309
Tổng: 9
59701
Tổng: 1
95713
Tổng: 4
47224
Tổng: 6
22817
Tổng: 8
07634
Tổng: 7
21975
Tổng: 2
29621
Tổng: 3
14560
Tổng: 6
42696
Tổng: 5
78256
Tổng: 1
81356
Tổng: 1
52980
Tổng: 8
29698
Tổng: 7
84144
Tổng: 8
76823
Tổng: 5
49870
Tổng: 7
11595
Tổng: 4
54914
Tổng: 5
04594
Tổng: 3
25166
Tổng: 2
2010
06233
Tổng: 6
54420
Tổng: 2
55870
Tổng: 7
27931
Tổng: 4
49835
Tổng: 8
87824
Tổng: 6
29573
Tổng: 0
44892
Tổng: 1
39067
Tổng: 3
25634
Tổng: 7
06238
Tổng: 1
95739
Tổng: 2
41015
Tổng: 6
43817
Tổng: 8
73913
Tổng: 4
56325
Tổng: 7
07002
Tổng: 2
90598
Tổng: 7
21498
Tổng: 7
71147
Tổng: 1
92095
Tổng: 4
65496
Tổng: 5
25008
Tổng: 8
44960
Tổng: 6
10875
Tổng: 2
38344
Tổng: 8
44930
Tổng: 3
14388
Tổng: 6
45333
Tổng: 6
90063
Tổng: 9
80643
Tổng: 7
2009
46257
Tổng: 2
16234
Tổng: 7
88409
Tổng: 9
37172
Tổng: 9
54165
Tổng: 1
94491
Tổng: 0
82514
Tổng: 5
77297
Tổng: 6
11859
Tổng: 4
10218
Tổng: 9
38110
Tổng: 1
55263
Tổng: 9
16457
Tổng: 2
19558
Tổng: 3
51699
Tổng: 8
37457
Tổng: 2
61952
Tổng: 7
25312
Tổng: 3
38459
Tổng: 4
09276
Tổng: 3
39547
Tổng: 1
02092
Tổng: 1
93302
Tổng: 2
57618
Tổng: 9
91529
Tổng: 1
62222
Tổng: 4
06713
Tổng: 4
47348
Tổng: 2
18084
Tổng: 2
89645
Tổng: 9
69651
Tổng: 6
2008
38368
Tổng: 4
88698
Tổng: 7
86343
Tổng: 7
66552
Tổng: 7
65809
Tổng: 9
10436
Tổng: 9
63955
Tổng: 0
87688
Tổng: 6
47082
Tổng: 0
40177
Tổng: 4
93509
Tổng: 9
06061
Tổng: 7
90732
Tổng: 5
30329
Tổng: 1
38970
Tổng: 7
00352
Tổng: 7
48412
Tổng: 3
59522
Tổng: 4
99368
Tổng: 4
18844
Tổng: 8
05762
Tổng: 8
33601
Tổng: 1
69034
Tổng: 7
83623
Tổng: 5
68587
Tổng: 5
49205
Tổng: 5
29708
Tổng: 8
46635
Tổng: 8
28916
Tổng: 7
11787
Tổng: 5
08906
Tổng: 6
2007
18971
Tổng: 8
59389
Tổng: 7
30766
Tổng: 2
73536
Tổng: 9
43134
Tổng: 7
08485
Tổng: 3
94066
Tổng: 2
29911
Tổng: 2
97775
Tổng: 2
77635
Tổng: 8
04344
Tổng: 8
71015
Tổng: 6
76981
Tổng: 9
27438
Tổng: 1
83693
Tổng: 2
24258
Tổng: 3
06135
Tổng: 8
79394
Tổng: 3
63029
Tổng: 1
85164
Tổng: 0
64759
Tổng: 4
22244
Tổng: 8
08767
Tổng: 3
46025
Tổng: 7
48727
Tổng: 9
39292
Tổng: 1
61412
Tổng: 3
15684
Tổng: 2
47321
Tổng: 3
21753
Tổng: 8
41948
Tổng: 2
2006
60285
Tổng: 3
75683
Tổng: 1
85112
Tổng: 3
34152
Tổng: 7
40201
Tổng: 1
45046
Tổng: 0
37445
Tổng: 9
13509
Tổng: 9
77934
Tổng: 7
46759
Tổng: 4
44170
Tổng: 7
59782
Tổng: 0
79467
Tổng: 3
05441
Tổng: 5
63784
Tổng: 2
23982
Tổng: 0
42520
Tổng: 2
51235
Tổng: 8
12524
Tổng: 6
04877
Tổng: 4
20802
Tổng: 2
82533
Tổng: 6
01641
Tổng: 5
77563
Tổng: 9
98555
Tổng: 0
29464
Tổng: 0
29581
Tổng: 9
19308
Tổng: 8
40283
Tổng: 1
15905
Tổng: 5
73083
Tổng: 1
2005
00032
Tổng: 5
67119
Tổng: 0
00717
Tổng: 8
38916
Tổng: 7
64516
Tổng: 7
70375
Tổng: 2
38340
Tổng: 4
56514
Tổng: 5
24829
Tổng: 1
25355
Tổng: 0
31884
Tổng: 2
71400
Tổng: 0
14461
Tổng: 7
92098
Tổng: 7
94957
Tổng: 2
33242
Tổng: 6
11596
Tổng: 5
36139
Tổng: 2
44154
Tổng: 9
66311
Tổng: 2
28168
Tổng: 4
46837
Tổng: 0
96959
Tổng: 4
51489
Tổng: 7
66676
Tổng: 3
33943
Tổng: 7
97247
Tổng: 1
60401
Tổng: 1
33001
Tổng: 1
32453
Tổng: 8
25972
Tổng: 9
2004
24307
Tổng: 7
94235
Tổng: 8
73571
Tổng: 8
88287
Tổng: 5
25179
Tổng: 6
91468
Tổng: 4
05155
Tổng: 0
27937
Tổng: 0
78937
Tổng: 0
46849
Tổng: 3
67712
Tổng: 3
52310
Tổng: 1
15188
Tổng: 6
88693
Tổng: 2
41090
Tổng: 9
27056
Tổng: 1
35845
Tổng: 9
87005
Tổng: 5
52605
Tổng: 5
84978
Tổng: 5
04708
Tổng: 8
51959
Tổng: 4
77203
Tổng: 3
02254
Tổng: 9
89827
Tổng: 9
14447
Tổng: 1
28765
Tổng: 1
65613
Tổng: 4
00957
Tổng: 2
86687
Tổng: 5
04781
Tổng: 9
2003
86479
Tổng: 6
52854
Tổng: 9
26098
Tổng: 7
69237
Tổng: 0
12864
Tổng: 0
94171
Tổng: 8
57219
Tổng: 0
53514
Tổng: 5
41701
Tổng: 1
97435
Tổng: 8
02615
Tổng: 6
71036
Tổng: 9
49267
Tổng: 3
41567
Tổng: 3
22352
Tổng: 7
58792
Tổng: 1
37866
Tổng: 2
89958
Tổng: 3
99467
Tổng: 3
01832
Tổng: 5
47542
Tổng: 6
93378
Tổng: 5
87328
Tổng: 0
08195
Tổng: 4
77570
Tổng: 7
32809
Tổng: 9
86115
Tổng: 6
39082
Tổng: 0
06794
Tổng: 3
65132
Tổng: 5
1508
Tổng: 8

Hướng dẫn cách xem thống kê giải đặc biệt xsmb theo tháng

Ý nghĩa của chức năng tk giải đặc biệt hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các GĐB miền Bắc đã ra theo từng tháng từ năm 2003 trở lại đây. Như vậy tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và tra cứu được ĐB của bất cứ tháng nào của năm thay vì phải dò từng bảng kết quả riêng biệt.

Cụ thể ở bảng thống kê tháng, cho phép người dùng lựa chọn xem thông tin từ tháng 1 đến tháng 12. Sau khi chọn Xem kết quả, hệ thống sẽ hiển thị ngay các nội dung sau:

  • Danh sách các giải đặc biệt của tất cả các ngày trong tháng đó từ năm 2020 ngược trở lại đến năm 2003 tương ứng với khoảng thời gian 17 năm.
  • Đi kèm bộ số đặc biệt là tổng đề đã được thông tin sẵn

Từ bảng dữ liệu này, người dùng không chỉ xem được kết quả từng ngày trong tháng mà còn có thể theo dõi quy luật và đối chiếu giữa các năm của cùng một tháng. Đây chắc chắn là một công cụ thống kê không thể thiếu giúp người chơi Phân tích XS 3 miền hiệu quả.