Thống kê KQXSMB theo tháng - Thống kế giải đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê theo: Năm 2024 - Năm 2023 - Năm 2022 - Năm 2021 - Năm 2020 - Năm 2019 - Năm 2018 -

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 2

Năm Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2024
87444
Tổng: 8
28174
Tổng: 1
33389
Tổng: 7
13300
Tổng: 0
69876
Tổng: 3
91267
Tổng: 3
67384
Tổng: 2
85852
Tổng: 7
39100
Tổng: 0
17670
Tổng: 7
48331
Tổng: 4
34864
Tổng: 0
58294
Tổng: 3
39903
Tổng: 3
75801
Tổng: 1
57406
Tổng: 6
99937
Tổng: 0
82488
Tổng: 6
16053
Tổng: 8
57333
Tổng: 6
2023
34838
Tổng: 1
60755
Tổng: 0
52766
Tổng: 2
64948
Tổng: 2
06194
Tổng: 3
35492
Tổng: 1
18198
Tổng: 7
88864
Tổng: 0
29337
Tổng: 0
85120
Tổng: 2
98713
Tổng: 4
09841
Tổng: 5
41916
Tổng: 7
56141
Tổng: 5
18158
Tổng: 3
65243
Tổng: 7
18435
Tổng: 8
44971
Tổng: 8
37264
Tổng: 0
32775
Tổng: 2
90781
Tổng: 9
31357
Tổng: 2
01964
Tổng: 0
16979
Tổng: 6
30415
Tổng: 6
67360
Tổng: 6
93758
Tổng: 3
55827
Tổng: 9
2022
67147
Tổng: 1
23184
Tổng: 2
76101
Tổng: 1
28958
Tổng: 3
96534
Tổng: 7
35498
Tổng: 7
23768
Tổng: 4
49104
Tổng: 4
85672
Tổng: 9
82472
Tổng: 9
35862
Tổng: 8
87296
Tổng: 5
89562
Tổng: 8
38755
Tổng: 0
29996
Tổng: 5
92264
Tổng: 0
88182
Tổng: 0
89665
Tổng: 1
41055
Tổng: 0
25351
Tổng: 6
16480
Tổng: 8
09401
Tổng: 1
07631
Tổng: 4
70968
Tổng: 4
89075
Tổng: 2
2021
54782
Tổng: 0
15759
Tổng: 4
76349
Tổng: 3
48218
Tổng: 9
48520
Tổng: 2
37427
Tổng: 9
25119
Tổng: 0
42991
Tổng: 0
38792
Tổng: 1
04629
Tổng: 1
56286
Tổng: 4
11503
Tổng: 3
05177
Tổng: 4
81910
Tổng: 1
11103
Tổng: 3
70030
Tổng: 3
57607
Tổng: 7
77708
Tổng: 8
17110
Tổng: 1
93315
Tổng: 6
35855
Tổng: 0
55600
Tổng: 0
26313
Tổng: 4
30398
Tổng: 7
2020
72130
Tổng: 3
79434
Tổng: 7
63107
Tổng: 7
44410
Tổng: 1
97615
Tổng: 6
26275
Tổng: 2
14973
Tổng: 0
22191
Tổng: 0
60347
Tổng: 1
96045
Tổng: 9
07696
Tổng: 5
19747
Tổng: 1
54232
Tổng: 5
51855
Tổng: 0
47417
Tổng: 8
00776
Tổng: 3
99817
Tổng: 8
06616
Tổng: 7
90398
Tổng: 7
22204
Tổng: 4
36089
Tổng: 7
37647
Tổng: 1
36144
Tổng: 8
91609
Tổng: 9
37376
Tổng: 3
23146
Tổng: 0
26422
Tổng: 4
45982
Tổng: 0
80805
Tổng: 5
2019
08988
Tổng: 6
93843
Tổng: 7
61090
Tổng: 9
32999
Tổng: 8
65826
Tổng: 8
83208
Tổng: 8
27459
Tổng: 4
11333
Tổng: 6
67091
Tổng: 0
28929
Tổng: 1
65132
Tổng: 5
57480
Tổng: 8
54486
Tổng: 4
15297
Tổng: 6
86105
Tổng: 5
28716
Tổng: 7
89968
Tổng: 4
34463
Tổng: 9
63311
Tổng: 2
55232
Tổng: 5
37168
Tổng: 4
17948
Tổng: 2
68716
Tổng: 7
61214
Tổng: 5
2018
40951
Tổng: 6
61573
Tổng: 0
37601
Tổng: 1
52643
Tổng: 7
36829
Tổng: 1
68495
Tổng: 4
74825
Tổng: 7
68975
Tổng: 2
18625
Tổng: 7
93481
Tổng: 9
49568
Tổng: 4
40999
Tổng: 8
56489
Tổng: 7
83871
Tổng: 8
81908
Tổng: 8
38528
Tổng: 0
29059
Tổng: 4
69965
Tổng: 1
61444
Tổng: 8
00154
Tổng: 9
64510
Tổng: 1
50039
Tổng: 2
36366
Tổng: 2
71657
Tổng: 2
2017
71838
Tổng: 1
09649
Tổng: 3
22913
Tổng: 4
74529
Tổng: 1
22998
Tổng: 7
06859
Tổng: 4
99866
Tổng: 2
62814
Tổng: 5
66681
Tổng: 9
39252
Tổng: 7
78292
Tổng: 1
94247
Tổng: 1
94939
Tổng: 2
45613
Tổng: 4
48219
Tổng: 0
85543
Tổng: 7
77038
Tổng: 1
64476
Tổng: 3
13332
Tổng: 5
48532
Tổng: 5
79548
Tổng: 2
45266
Tổng: 2
44215
Tổng: 6
19659
Tổng: 4
87204
Tổng: 4
34623
Tổng: 5
09823
Tổng: 5
83098
Tổng: 7
2016
47619
Tổng: 0
72537
Tổng: 0
84175
Tổng: 2
31058
Tổng: 3
97783
Tổng: 1
90033
Tổng: 6
11181
Tổng: 9
05786
Tổng: 4
02105
Tổng: 5
14362
Tổng: 8
35632
Tổng: 5
56185
Tổng: 3
01788
Tổng: 6
31635
Tổng: 8
41543
Tổng: 7
31805
Tổng: 5
87489
Tổng: 7
33258
Tổng: 3
69465
Tổng: 1
48676
Tổng: 3
15452
Tổng: 7
33639
Tổng: 2
46409
Tổng: 9
46648
Tổng: 2
36733
Tổng: 6
2015
76945
Tổng: 9
60649
Tổng: 3
84018
Tổng: 9
24285
Tổng: 3
48405
Tổng: 5
50971
Tổng: 8
97236
Tổng: 9
03607
Tổng: 7
69006
Tổng: 6
71083
Tổng: 1
27518
Tổng: 9
22545
Tổng: 9
81254
Tổng: 9
60459
Tổng: 4
59563
Tổng: 9
71638
Tổng: 1
29111
Tổng: 2
13812
Tổng: 3
01204
Tổng: 4
67313
Tổng: 4
15853
Tổng: 8
16291
Tổng: 0
48088
Tổng: 6
62393
Tổng: 2
2014
54416
Tổng: 7
53024
Tổng: 6
81966
Tổng: 2
66933
Tổng: 6
52114
Tổng: 5
66145
Tổng: 9
05148
Tổng: 2
63229
Tổng: 1
72501
Tổng: 1
74795
Tổng: 4
47208
Tổng: 8
11279
Tổng: 6
99536
Tổng: 9
39212
Tổng: 3
18696
Tổng: 5
91737
Tổng: 0
31764
Tổng: 0
76356
Tổng: 1
29789
Tổng: 7
32017
Tổng: 8
05214
Tổng: 5
47447
Tổng: 1
15342
Tổng: 6
06508
Tổng: 8
07448
Tổng: 2
67736
Tổng: 9
2013
88498
Tổng: 7
39204
Tổng: 4
48124
Tổng: 6
87155
Tổng: 0
23094
Tổng: 3
27690
Tổng: 9
47956
Tổng: 1
55678
Tổng: 5
50148
Tổng: 2
26439
Tổng: 2
96515
Tổng: 6
16254
Tổng: 9
02319
Tổng: 0
75593
Tổng: 2
41415
Tổng: 6
30016
Tổng: 7
10162
Tổng: 8
85283
Tổng: 1
67437
Tổng: 0
62370
Tổng: 7
65404
Tổng: 4
36545
Tổng: 9
83590
Tổng: 9
36897
Tổng: 6
2012
06427
Tổng: 9
72315
Tổng: 6
43217
Tổng: 8
34522
Tổng: 4
31384
Tổng: 2
92299
Tổng: 8
30097
Tổng: 6
75051
Tổng: 6
19590
Tổng: 9
71959
Tổng: 4
21989
Tổng: 7
44385
Tổng: 3
67819
Tổng: 0
41384
Tổng: 2
67286
Tổng: 4
08375
Tổng: 2
61931
Tổng: 4
18175
Tổng: 2
23590
Tổng: 9
26155
Tổng: 0
09766
Tổng: 2
74710
Tổng: 1
90053
Tổng: 8
40948
Tổng: 2
41674
Tổng: 1
90875
Tổng: 2
88299
Tổng: 8
23587
Tổng: 5
93318
Tổng: 9
2011
39956
Tổng: 1
15526
Tổng: 8
43758
Tổng: 3
67723
Tổng: 5
79899
Tổng: 8
59300
Tổng: 0
54557
Tổng: 2
09850
Tổng: 5
98026
Tổng: 8
78923
Tổng: 5
81838
Tổng: 1
53305
Tổng: 5
16076
Tổng: 3
71683
Tổng: 1
90670
Tổng: 7
75599
Tổng: 8
61338
Tổng: 1
54198
Tổng: 7
54923
Tổng: 5
26002
Tổng: 2
92401
Tổng: 1
25866
Tổng: 2
06517
Tổng: 8
48688
Tổng: 6
2010
47426
Tổng: 8
38762
Tổng: 8
21900
Tổng: 0
69054
Tổng: 9
75330
Tổng: 3
46065
Tổng: 1
79100
Tổng: 0
15214
Tổng: 5
58358
Tổng: 3
56732
Tổng: 5
15172
Tổng: 9
91818
Tổng: 9
54925
Tổng: 7
25970
Tổng: 7
57806
Tổng: 6
52009
Tổng: 9
93187
Tổng: 5
33953
Tổng: 8
21038
Tổng: 1
81579
Tổng: 6
43504
Tổng: 4
72122
Tổng: 4
25632
Tổng: 5
11636
Tổng: 9
2009
85898
Tổng: 7
33794
Tổng: 3
93822
Tổng: 4
06762
Tổng: 8
65503
Tổng: 3
98716
Tổng: 7
49420
Tổng: 2
01864
Tổng: 0
58424
Tổng: 6
46686
Tổng: 4
97156
Tổng: 1
83456
Tổng: 1
10978
Tổng: 5
26482
Tổng: 0
38303
Tổng: 3
76639
Tổng: 2
25079
Tổng: 6
40250
Tổng: 5
52150
Tổng: 5
74652
Tổng: 7
59322
Tổng: 4
66997
Tổng: 6
22483
Tổng: 1
35910
Tổng: 1
32583
Tổng: 1
90207
Tổng: 7
28575
Tổng: 2
41626
Tổng: 8
2008
13478
Tổng: 5
01549
Tổng: 3
89979
Tổng: 6
40558
Tổng: 3
28425
Tổng: 7
30288
Tổng: 6
96348
Tổng: 2
74164
Tổng: 0
62202
Tổng: 2
06095
Tổng: 4
35506
Tổng: 6
51945
Tổng: 9
11173
Tổng: 0
19300
Tổng: 0
87223
Tổng: 5
41494
Tổng: 3
16765
Tổng: 1
39127
Tổng: 9
63259
Tổng: 4
34735
Tổng: 8
93992
Tổng: 1
92131
Tổng: 4
75406
Tổng: 6
43982
Tổng: 0
83401
Tổng: 1
29942
Tổng: 6
05108
Tổng: 8
2007
72670
Tổng: 7
83419
Tổng: 0
48134
Tổng: 7
68493
Tổng: 2
40131
Tổng: 4
44875
Tổng: 2
33278
Tổng: 5
18836
Tổng: 9
11610
Tổng: 1
61955
Tổng: 0
96297
Tổng: 6
10326
Tổng: 8
00681
Tổng: 9
44844
Tổng: 8
09714
Tổng: 5
52447
Tổng: 1
33855
Tổng: 0
11200
Tổng: 0
58536
Tổng: 9
92106
Tổng: 6
50487
Tổng: 5
47053
Tổng: 8
24690
Tổng: 9
72713
Tổng: 4
73059
Tổng: 4
44722
Tổng: 4
2006
70134
Tổng: 7
12607
Tổng: 7
90538
Tổng: 1
89913
Tổng: 4
58189
Tổng: 7
55857
Tổng: 2
25681
Tổng: 9
52808
Tổng: 8
97239
Tổng: 2
61803
Tổng: 3
30760
Tổng: 6
78278
Tổng: 5
13103
Tổng: 3
04643
Tổng: 7
58730
Tổng: 3
00426
Tổng: 8
18932
Tổng: 5
72766
Tổng: 2
61777
Tổng: 4
67700
Tổng: 0
92091
Tổng: 0
24165
Tổng: 1
15758
Tổng: 3
17805
Tổng: 5
91484
Tổng: 2
61779
Tổng: 6
66912
Tổng: 3
04909
Tổng: 9
2005
90185
Tổng: 3
35345
Tổng: 9
03928
Tổng: 0
12586
Tổng: 4
80123
Tổng: 5
07684
Tổng: 2
96574
Tổng: 1
17014
Tổng: 5
53776
Tổng: 3
42481
Tổng: 9
68920
Tổng: 2
06450
Tổng: 5
51681
Tổng: 9
53583
Tổng: 1
23506
Tổng: 6
70481
Tổng: 9
81916
Tổng: 7
04901
Tổng: 1
49502
Tổng: 2
22157
Tổng: 2
63235
Tổng: 8
97738
Tổng: 1
15581
Tổng: 9
53766
Tổng: 2
22221
Tổng: 3
64034
Tổng: 7
2004
73233
Tổng: 6
22419
Tổng: 0
15729
Tổng: 1
60893
Tổng: 2
94225
Tổng: 7
46331
Tổng: 4
85339
Tổng: 2
59831
Tổng: 4
00198
Tổng: 7
56965
Tổng: 1
39417
Tổng: 8
06253
Tổng: 8
64972
Tổng: 9
67754
Tổng: 9
64329
Tổng: 1
18714
Tổng: 5
66285
Tổng: 3
29700
Tổng: 0
15161
Tổng: 7
47295
Tổng: 4
12467
Tổng: 3
98106
Tổng: 6
02345
Tổng: 9
92054
Tổng: 9
51732
Tổng: 5
01991
Tổng: 0
43156
Tổng: 1
89324
Tổng: 6
74425
Tổng: 7
2003
84383
Tổng: 1
95982
Tổng: 0
45332
Tổng: 5
49281
Tổng: 9
36622
Tổng: 4
98296
Tổng: 5
29074
Tổng: 1
14232
Tổng: 5
21906
Tổng: 6
91940
Tổng: 4
06310
Tổng: 1
33592
Tổng: 1
74490
Tổng: 9
05664
Tổng: 0
10751
Tổng: 6
69489
Tổng: 7
37697
Tổng: 6
43417
Tổng: 8
86959
Tổng: 4
93161
Tổng: 7
75812
Tổng: 3
07962
Tổng: 8
97589
Tổng: 7
52887
Tổng: 5
75008
Tổng: 8

Hướng dẫn cách xem thống kê giải đặc biệt xsmb theo tháng

Ý nghĩa của chức năng tk giải đặc biệt hàng tháng nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các GĐB miền Bắc đã ra theo từng tháng từ năm 2003 trở lại đây. Như vậy tại chuyên trang Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tháng, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan và tra cứu được ĐB của bất cứ tháng nào của năm thay vì phải dò từng bảng kết quả riêng biệt.

Cụ thể ở bảng thống kê tháng, cho phép người dùng lựa chọn xem thông tin từ tháng 1 đến tháng 12. Sau khi chọn Xem kết quả, hệ thống sẽ hiển thị ngay các nội dung sau:

  • Danh sách các giải đặc biệt của tất cả các ngày trong tháng đó từ năm 2020 ngược trở lại đến năm 2003 tương ứng với khoảng thời gian 17 năm.
  • Đi kèm bộ số đặc biệt là tổng đề đã được thông tin sẵn

Từ bảng dữ liệu này, người dùng không chỉ xem được kết quả từng ngày trong tháng mà còn có thể theo dõi quy luật và đối chiếu giữa các năm của cùng một tháng. Đây chắc chắn là một công cụ thống kê không thể thiếu giúp người chơi Phân tích XS 3 miền hiệu quả.